Điều Khoản Sử Dụng (Terms of Use)


Điều Khoản Sử Dụng 

Trang web chỉ cho người 18 tuổi hoặc hơn

Chào mừng bạn đến với HentaiZ, chúng tôi cung cấp dịch vụ xem video online miễn phí, bao gồm những chương trình hoạt hình người lớn sản xuất tại Nhật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm với những chủ đề dành cho người lớn sau, bạn phải đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Thỏa Thuận để sử dụng sau:

Các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi (hentaiz.ai/terms-of-use). Bằng cách sử dụng, truy cập hoặc duyệt web thông qua hentaiz.ai, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng, nghĩa là bạn không tuân theo việc để sử dụng dịch vụ của HentaiZ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu người dùng không chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền cải tiến, thay đổi, tạm ngưng hoặc tạm thời ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ HentaiZ hoặc hạn chế truy cập vào dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ HentaiZ, bạn đồng ý trước rằng mỗi lần sử dụng sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện áp dụng sau đó.

Chúng tôi có thể bổ sung, sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật sự thay đổi Điều Khoản Sử Dụng ở bên dưới trang Web và thông báo cho các bạn về sự thay đổi đó.

Tôi đã đọc hiểu và đồng ý với tất những điều lệ trên.

For english

Terms of Use

This Website Is For People 18 And Over Only

Adult Disclaimer Before viewing Adult Titles you must agree to and be bound by the following Terms of Use:
Before viewing Category III Titles you must agree to and be bound by the following Terms of Use:
I have read and agree with all the above statements.